Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЭМТ-ийн ажилчдын утас, мейл хаяг PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
1 дэх өдөр, 11-01-2016 12:03

ä/ä

Íýð

Àëáàí òóøààë

Óòàñíû äóãààð

Емайл хаяг

1

Í.Íàðàíòóíãàëàã

ÝÌÒ-Í äàðãà

99917486

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

2

Ñ.Òóíãàëàã

Èõ ýì÷

95804346

88699784

 

3

Í.Îðîëçîä

Èõ ýì÷

96643530, 99863530

 

4

Í.Óëàìáàÿð

Талын уул багийн бàãà ýì÷

95205946, 89664714

 

5

Ö.Ò¿ìýíäýëãýð

Ñòàòèñòèê÷ áàãà ýì÷

99876449

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

6

Ì.Ýíõæàðãàë

Хар чулуут багийн бàãà ýì÷

99942990,

88648393

 

7

Ä.Çîëçàÿà

Ýõ áàðèã÷ áàãà ýì÷

88257910

 

8

×.Îþóíäýëãýð

ÍÝÌÀ

89363656.91218989

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

9

Ï.̺íõçóë

Ýìèéí ñàí÷

89992826,

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

10

×.Áàò÷èìýã

Ëàáîðàíò

88738367

 

11

Ä.Îþóíòóíãàëàã

Âàêöèíàòîð ñóâèëàã÷

96565827

 

12

×.Äîëãîðñ¿ðýí

Ñóâèëàã÷

88198548

 

 

13

Ä.Áàòòóÿà

Ñóâèëàã÷

88366331

 

 

14

Э.Ханддулам

Ñóâèëàã÷

89846467

99715053

 

15

Ã.Îäãàðàâ

Ñóâèëàã÷

89286064

 

 

16

Ø.Îþóí÷èìýã

Òîãîî÷

96036828

 

 

17

Ä.Áÿìáàäóëàì

Íÿðàâ

88853500

 

 

18

Í.Ãàíòóëãà

Æîëîî÷

88275202, 88273809

 

19

À.À ëòàíöýöýã

Àñðàã÷

88651587

 

 

20

À.Æàðãàëöýöýã

Àñðàã÷

95821826

94135653