Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Засаг даргын орлогч
Алтан,мөнгөн,хүрэл хандивлагчийн ГЭРЭГЭ олгох тухай PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 19-02-2014 02:16

Цааш унших...
 
Засаг даргын орлогч PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 20-05-2009 11:50

Ажлын байрны чиг үүрэг

Сумын эдийн засгийн хөгжлийн  стартеги бодлогыг төлөвлөж,үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа хүнс,хөрөнгө оруулалт, барилга хот байгуулалт, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбоо,орон сууц, нийтийн аж ахуй/ орон нутгийн өмчийн эрх ашгийг нэмэгдүүлэх, хоршооны зэрэг асуудлаар сумын хэмжээний бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах,хяналт тавих, хяналт шинжилгээ , үнэлгээ хийх, үнэлж дүгнэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Дараах үйлчилгээг хүргэнэ.

ü  Сумын эдийн засгийн хөгжлийн стартеги боловсруулна

ü  Сумын эдийн засгийн чадавхи нөөцийг тогтоож, нарийвчилсан судалгаа тооцоо гаргана.

ü  Бүсчлэлийн талаар аймгаас хэрэгжүүлж байгаа бодлогыг сумандаа хэрэгжүүлж ажиллана.

ü  Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар батлуулан  хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана

ü  Орон нутгийн өмчийн холбогдолтой шийдвэрийн хэрэгжилтийг сумын хэмжээнд зохион байгуулж хяналт тавих

ü  Аймгийн ИТХТ-дэд уламжилж шийдвэрлэх орон нутгийн өмчийн хувьчлах болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх устгах санал боловсруулан сумын Засаг даргад тавьж шийдвэрлүүлэх

ü  Аймгийн ИТХТ-ээс зөвшөөрөл авч шийдвэрлүүлэх тээврийн хэрэгсэл машин тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг нэгтгэн боловсруулж сумын Засаг даргад тавьж шийдвэолүүлэх, худалдан борлуулсны орлогыг аймагт 100% төвлөрүүлэнэ

ü  Орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх

ü  Сумын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан мөрдүүлнэ

ü  Улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, их засварын төлөвлгөөт ажлуудад байнгын хяналт тавьж ажиллана

ü  “Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

ü  Барилгын гүйцэтгэгч компани болон барилгын материалын үйлдвэрүүдийн судалгааг гарган үйл ажиллагаанд нь байнгын хяналт тавьж ажиллана

ü  Иргэдийн орон сууцны хангамжийн судалгааг гаргана.

ü  Сум, орон нутагтаа”Орон сууц” хөтөлбөр төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх

ü  Сумын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа халаалтын зуухнууд,ус суваг, орон сууц,тоног төхөөрөмж, инженерийн болон цахилгаан шугам сүлжээний тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргана.

ü  Техникийн хяналт шалгалтыг хийх

ü  Сумын хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулна

ü  Шуудан холбооны үйл ажиллагаа,үндсэн үйлчилгээний чанарт байнгын хяналт тавьж ажиллана.

ü  Сумын шууданг графикийн дагуу тогтмол явуулахад анхаарч хяналт тавьж ажиллана.

ü  Нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийг тухайн нутаг дэвсгэрт зохицуулах, зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллана.

ü  Сумын авто зам, түүний засвар,арчлалт,хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт тавина.

ü  Тээврийн хэрэгсэлийн судалгааг сумын хэмжээнд нарийвчлан гаргана.

ü  Тээврийн хэрэгсэлийн тооллого,техникийн хяналтын улсын үзлэгийг зохион байгуулна

ü  Сумандаа сүлжээ дэлгүүрийн салбарыг байгуулах ажлыг зохион  байгуулах

ü  Худалдаа,нийтийн хоолны газруудын стандартыг хангуулж,орчны тохижилтыг сайжруулах ажилд байнгын хяналт тавьж ажиллана.

ü  Түүхий эд хүлээн авах тусгай цэгийг байгуулна.

ü  Суманд нэн тэргүүнд хөгжүүлэх ЖДҮ-ийн жагсаалтыг гарган батлуулан хяналт тавьж ажиллана.

ü  ЖДҮ-лэлийг хөгжүүлэх төсөл шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллуулна.

ü  ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулахад хяналт тавьж ажиллана.

ü    Суманд ажиллаж байгаа ЖДҮ-ийн судалгааг гарган өөрийн сумын хэрэгцээг сумынхаа үйлдвэрлэлээр хангах ажлыг зохион байгуулна.

ü  Нэг сум- Нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдааг сумандаа зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллана

ü  Суманд заавал байх ахуй үйлчилгээний цэг салбарыг тогтмол ажиллуулж, хяналт тавьж ажиллана

ü  Ахуй үйлчилгээний хүртээмж чанарыг дээшлүүлнэ

ü    Сумын брэнд бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг олгуулах ажлыг зохион байгуулна

ü  Стандартгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг стандарттай болгоно.

LAST_UPDATED2